Gi?i thi?u ??i ng? giáo viên

S? nghiên c?u ?ào t?o giáo viên ti?ng Nh?t - Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya

S? nghiên c?u ?ào t?o giáo viên ti?ng Nh?t ???c thành l?p t?i Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya v?i h?n 40 n?m b? dày v? thành tích. S? th??ng t? ch?c nh?ng khóa h?c chuyên ?? v? vi?c b?i d??ng giáo viên và ?ã ?ào t?o ???c h?n 10 nghìn giáo viên ti?ng Nh?t. Tháng 04 n?m 2017, S? nghiên c?u ?ào t?o giáo viên ti?ng Nh?t c?a Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya ?ã ???c C?c V?n hóa tuyên d??ng là n?i ?ào t?o giáo viên s? 1 t?i Nh?t B?n. 

??i ng? giáo viên dày d?n kinh nghi?m luôn h? tr? h?c viên ??t ???c các m?c tiêu ?ã ?? ra

T?i tr??ng Nh?t ng? Sendagaya, các giáo viên ???c tuy?n ch?n ph?i v??t qua kho?ng 100 ng??i ?? có th? ??ng ký tr? thành giáo viên t?i tr??ng. Trong s? ?ó có r?t nhi?u giáo viên ?ã có trên 10 n?m kinh nghi?m gi?ng d?y chuyên nghi?p. ??i ng? giáo viên dày d?n kinh nghi?m trong nhi?u l?nh v?c nh? ti?n trình h?c t?p, kinh nghi?m kinh doanh,… s? luôn sát cánh và ??a ra nh?ng l? trình cùng nh?ng l?i khuyên b? ích cho h?c viên, giúp h?c viên ??t ???c các m?c tiêu ?? ra. 

Luôn c? g?ng ?em l?i nh?ng bài gi?ng d? hi?u và thú v?

??i ng? giáo viên c?a tr??ng luôn ti?n hành các bu?i nghiên c?u ?? h?c h?i kinh nghi?m l?n nhau, nh?m mang ??n nh?ng ti?t h?c hi?u qu? cho h?c viên. ??i ng? giáo viên không ch? trao ??i các v?n ?? chuyên môn mà còn ti?p thu nh?ng ?? xu?t c?a h?c viên và d? gi? các ti?t h?c quan tr?ng.  

Sekikawa - Giáo viên

Sekikawa

- Giáo viên, tr??ng phòng ?ào t?o ti?ng Nh?t

“Giáo viên ti?ng Nh?t không ch? ??n gi?n là d?y ti?ng Nh?t. R?t nhi?u các h?c viên ??n Nh?t B?n v?i m?c ?ích là h?c ??i h?c t?i Nh?t. Chính vì v?y, ?? các em ??t ???c m?c tiêu ?? ra, chúng tôi không ch? h??ng d?n các em h?c ti?ng Nh?t mà còn h??ng d?n các em v? ti?n trình h?c t?p, luy?n ph?ng v?n c?ng nh? luy?n ?? thi. H?n n?a, ngay c? ??i v?i c? các h?c viên - sau khi ?ã t?t nghi?p và mu?n sinh s?ng t? l?p t?i Nh?t, chúng tôi c?ng h??ng d?n các em v? cu?c s?ng t?i Nh?t B?n, giúp các em hòa nh?p nhanh chóng v?i xã h?i Nh?t B?n”. 

??i ng? giáo viên

PAGETOP

汤姆影院AVtom