Ph??ng cham giáo d?c

Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya thu?c t?p ?oàn giáo d?c Sendagaya, Nh?t B?n ???c thành l?p theo ph??ng châm giáo d?c nh? sau:

 

  1. S? d?ng ti?ng Nh?t m?t cách d? hi?u nh?t, ?? nh?ng h?c viên ??n t? nhi?u qu?c gia có th? d? dàng ti?p c?n ti?ng Nh?t trong m?t môi tr??ng h?c t?p th?c s? tho?i mái và hi?u qu?.
  2. ?ào t?o ngu?n nhân l?c có n?ng l?c, có th? hòa nh?p t?t trong môi tr??ng qu?c t?.
  3. ??y m?nh nhi?u ch??ng trình giao l?u qu?c t? và các m?i quan h? h?u ngh? thông qua vi?c gi?ng d?y ti?ng Nh?t.

 

B?ng nh?ng ph??ng châm giáo d?c trên, chúng tôi ?ã giúp cho nhi?u th? h? h?c viên ng??i n??c ngoài t?t nghi?p - sau khi ?ã ???c nâng cao n?ng l?c ti?ng Nh?t và tích l?y ???c nhi?u k? n?ng c?n thi?t.

 

Ngôn ng? th? hi?n cách suy ngh?, v?n hóa c?a con ng??i, giúp chúng ta nói lên các v?n ?? xã h?i. B?i v?y, vi?c h?c ng?ai ng? ?ã góp ph?n lý gi?i s? khác bi?t trong v?n hóa c?a các qu?c gia. Do ?ó, m?t trong nh?ng ?i?u quan tr?ng nh?t ?? thúc ??y s? hi?u bi?t qu?c t? là h?c ngo?i ng? m?t cách d? dàng và hi?u qu?. Chính vì v?y, tr??ng Nh?t ng? Sendagaya, tr?c thu?c T?p ?oàn SJI ?ã ti?n hành nghiên c?u phát tri?n giáo trình và các ph??ng pháp gi?ng d?y nh?m giúp h?c viên (có ti?ng m? ?? không ph?i là ti?ng Nh?t) h?c t?p ti?ng Nh?t m?t cách có hi?u qu?.

 

B?ng s? n? l?c h?t mình, chúng tôi hy v?ng s? ???c ??ng hành cùng các b?n trên con ???ng chinh ph?c ti?ng Nh?t m?t cách ??n gi?n và hi?u qu? nh?t.

T?p ?oàn nghiên c?u Giáo d?c ti?ng Nh?t Sendagaya

Gi?i thi?u

PAGETOP

汤姆影院AVtom