Sendagaya Group

Sendagaya - ch?p cánh ??c m? chinh ph?c c?a b?n.

B?ng nh?ng ph??ng châm giáo d?c trên, chúng tôi ?ã giúp cho nhi?u th? h? h?c viên ng??i n??c ngoài t?t nghi?p - sau khi ?ã ???c nâng cao n?ng l?c ti?ng Nh?t và tích l?y ???c nhi?u k? n?ng c?n thi?t.

Ngôn ng? th? hi?n cách suy ngh?, v?n hóa c?a con ng??i, giúp chúng ta nói lên các v?n ?? xã h?i. B?i v?y, vi?c h?c ng?ai ng? ?ã góp ph?n lý gi?i s? khác bi?t trong v?n hóa c?a các qu?c gia. Do ?ó, m?t trong nh?ng ?i?u quan tr?ng nh?t ?? thúc ??y s? hi?u bi?t qu?c t? là h?c ngo?i ng? m?t cách d? dàng và hi?u qu?. Chính vì v?y, tr??ng Nh?t ng? Sendagaya, tr?c thu?c T?p ?oàn SJI ?ã ti?n hành nghiên c?u phát tri?n giáo trình và các ph??ng pháp gi?ng d?y nh?m giúp h?c viên (có ti?ng m? ?? không ph?i là ti?ng Nh?t) h?c t?p ti?ng Nh?t m?t cách có hi?u qu?.

B?ng s? n? l?c h?t mình, chúng tôi hy v?ng s? ???c ??ng hành cùng các b?n trên con ???ng chinh ph?c ti?ng Nh?t m?t cách ??n gi?n và hi?u qu? nh?t.

組織図

組織図

  1. T?p ?oàn Sendagaya – thành l?p vào n?m 1975, ?ã có h?n 40 n?m l?ch s? và b? dày thành tích
  2. S? l??ng h?c viên hoàn thành khóa ?ào t?o giáo viên ti?ng Nh?t vào kho?ng h?n 10.000 ng??i, làm vi?c t?i các c? s? giáo d?c t?i Nh?t B?n và n??c ngoài
  3. Thành tích ?ào t?o h?c lên ??i h?c, cao ??ng Tr??ng h?c hàng ??u Nh?t B?n
  4. H?p tác v?i nhi?u tr??ng ??i h?c ? Nh?t B?n và n??c ngoài

H?c vi?n giáo d?c Yoshioka

Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya Tr??ng có khóa h?c d? b? ??i h?c ???c công nh?n b?i B? Giáo d?c, V?n hóa, Th? thao, Khoa h?c và Công ngh? Nh?t B?n(??i t??ng: du h?c sinh)

??a ch? 1-1-6 Shimoochiai, Shinjuku, Tokyo
S? ?i?n tho?i 03-5337-7001
e-mail

 

Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya(??i t??ng: du h?c sinh)

??a ch? 1-13-11 Komagome, Toshima, Tokyo
S? ?i?n tho?i 03-5937-1995
e-mail

 

S? nghiên c?u giáo d?c ti?ng Nh?t Sendagaya

Khóa ?ào t?o giáo viên ti?ng Nh?t

HP https://www.jp-sji.org/jp/
??a ch? T?ng 6 Tòa Meiten, 1-26-7 Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo
S? ?i?n tho?i 03-6265-9570
e-mail

 

Tr??ng Nh?t ng?(Khóa h?c ng?n h?n)

HP https://japanese.jp-sji.org/
??a ch? T?ng 6 Tòa Meiten, 1-26-7 Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo
S? ?i?n tho?i 03-6457-3778
e-mail

 

Tr??ng Nh?t ng? tr?c thu?c S? nghiên c?u giáo d?c ti?ng Nh?t Sendagaya (Có b? dày thành tích trong vi?c h? tr? h?c lên cao h?c)

HP https://www.jp-sji.org/jpc/
??a ch? 1-1-29 Nakaochiai, Shinjuku, Tokyo
S? ?i?n tho?i 03-3953-0691
e-mail

 

Tr??ng B?i d??ng giáo d?c t?ng h?p Tokyo (H? tr? h?c lên ??i h?c, Cao h?c)

HP https://tse.jp-sji.org/
??a ch? T?ng 3 Time Plaza Ise, 3-18-2 Takada, Toshima, Tokyo
S? ?i?n tho?i 03-5904-9001
e-mail

 

C?ng ty C? ph?n SJI(Gi?i thi?u vi?c làm)

??a ch? T?ng 3 Time Plaza Ise, 3-18-2 Takada, Toshima, Tokyo
S? ?i?n tho?i 03-5904-9005

 

L?ch s? hình thành và phát tri?n c?a T?p ?oàn giáo d?c Sendagaya

1975 Thành l?p t?i Sendagaya, Shibuya, Tokyo
1976 Khai gi?ng khóa ?ào t?o giáo viên ti?ng Nh?t
1990

?ào t?o ti?ng Nh?t chuyên ngành du l?ch cho 6 n??c Asean,theo ch??ng trình c?a Trung tâm Nh?t B?n – Asean.

?ào t?o ti?ng Nh?t cho các k? s? ph?n m?m máy tính ? Bangaluru, ?n ?? theo ch??ng trình h?p tác và liên k?t c?a JAIDO (C? quan h?p tác qu?c t? Nh?t B?n)

1991

?ào t?o ti?ng Nh?t cho các k? s? ph?n m?m máy tính ? Bangaluru, ?n ?? theo ch??ng trình c?a JAIDO (C? quan h?p tác qu?c t? Nh?t B?n)

1992

???c s? ch?p thu?n c?a B? giáo gi?c và ?ào t?o Vi?t Nam, tr??ng ?ã tham gia ?ào t?o kho?ng 100 giáo viên ti?ng Nh?t (ng??i Vi?t).

1995

Ph? trách ?ào t?o giáo viên ti?ng Nh?t t?i S? giáo d?c Queensland, Australia

2000

Ph? trách ?ào t?o giáo viên ti?ng Nh?t t?i S? giáo d?c Queensland, Australia

2001

K? ni?m 25 n?m thành l?p, tài tr? cho Sunday Concert l?n th? 118 c?a dàn nh?c giao h??ng Philharmonic.

2002 Thành l?p trung tâm Nh?t ng? Yoshioka, tr?c thu?c T?p ?oàn giáo d?c Sendagaya t?i Takada, Toshima, Tokyo.
2006

???c B? Giáo d?c, V?n hóa, Th? thao, Khoa h?c và Công ngh? Nh?t B?n c?p phép là c? s? giáo d?c có khóa d? b? ??i h?c.

Thành l?p v?n phòng ??i di?n t?i ??i Liên, Trung Qu?c.

2007

Ph? trách d? án ?ào t?o ti?ng Nh?t mang tên 『Seikatsusha toshite no gaikokujin』theo s? ?y thác c?a s? v?n hóa.

2007~2011 Th?c hi?n các khóa gi?ng d?y ti?ng Nh?t tình nguy?n, ???c ?y quy?n b?i B? V?n hóa.

2011

Xu?t b?n cu?n『Nihongonōryokushiken N1 mogitesuto 1 2』,

『Nihongonōryokushiken N2 mogi tesuto 1 2』

2016

Thành l?p Trung tâm Nh?t ng? Yoshioka t?i Vi?t Nam.

Thành l?p h?c vi?n Anh ng? Stanton.

Thành l?p c? s? giáo d?c s? 2 c?a tr??ng.

2017

Thành l?p Vi?n nghiên c?u giáo d?c ti?ng Nh?t c? s? 3, tr?c thu?c T?p ?oàn giáo d?c Sendagaya

Thành l?p h?c vi?n ngo?i ng? Sengayaga t?i Komagome, Toshima, Tokyo

Thành l?p c? s? d?y ôn luy?n t?ng h?p.

Gi?i thi?u

PAGETOP

汤姆影院AVtom