Sendagaya Group –
??ng ??u v? giáo d?c ti?ng Nh?t

Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya ???c thành l?p n?m 1975 có tr? s? t?i Shibuya, Tokyo.

Tr??ng ???c B? Giáo d?c, V?n hóa, Th? thao, Khoa h?c và Công ngh? Nh?t B?n công nh?n là m?t trong nh?ng c? s? giáo d?c ???c phép ?ào t?o Khóa d? b? ??i h?c vào n?m 2006.

Gi?i thi?u

PAGETOP

汤姆影院AVtom