Ng??i có visa ?? nh?p c?nh vào Nh?t B?n

H?c viên có th? nh?p h?c luôn n?u s? h?u các lo?i visa sau:

Visa gia ?ình, visa v?nh trú, visa ng??i ph? thu?c, visa v? ho?c ch?ng, visa ??nh c?

Nh?ng tr??ng h?p có visa d??i ?ây xin vui lòng liên h? v?i nhà tr??ng:

Visa ??c ??nh (visa làm vi?c ngày l?,…), visa ngo?i giao, visa tôn giáo, …

T? cách l?u trú ng?n h?n s? không th? nh?p h?c vào tr??ng Nh?t ng? Sendagaya.

Th? t?c nh?p h?c

PAGETOP

汤姆影院AVtom