T? lúc n?p ??n xin visa cho ??n khi nh?p h?c

Xin visa du h?c

H?c viên c?n chu?n b? các th? t?c c?n thi?t ?? xin visa du h?c. Tuy nhiên, h?c viên không c?n quá lo l?ng vì nhà tr??ng s? n? l?c h? tr? h?c viên t? b??c ??u tiên cho ??n b??c cu?i cùng.

留學ビザの取得

 Tr??ng có t? l? ?? t? cách l?u trú vào kho?ng 99%

Th? t?c xin visa du h?c s? ???c ti?n hành 2 l?n/ n?m (theo k? nh?p h?c) là tháng 4 và tháng 10.

STEP01

STEP01

Th? t?c nh?p h?c ???c ti?n hành tr??c k? nh?p h?c 6 tháng.

Chúng tôi s? g?i form ??n xin nh?p h?c t?i các h?c viên thông qua các d? li?u ?i?n t?.

STEP02

STEP02

Nhà tr??ng s? ti?n hành ki?m tra ??n xin nh?p h?c, sau ?ó s? thông báo t?i h?c viên qua Email.

STEP03

STEP03

Sau khi nh?n ???c thông báo ?? t? nhà tr??ng, h?c viên s? ti?n hành chu?n b? các h? s? c?n thi?t ?? n?p lên C?c Qu?n lý Xu?t Nh?p c?nh.

STEP04

STEP04

Nhà tr??ng s? thay m?t h?c viên n?p h? s? lên C?c Qu?n lý Xu?t Nh?p c?nh Tokyo. (tr??c k? nh?p h?c kho?ng 3 tháng)

STEP05

STEP05

K?t qu? h? s? s? ???c C?c Qu?n lý Xu?t Nh?p c?nh g?i v? tr??ng kho?ng 2 tháng sau. Nh?ng h?c sinh v??t qua vòng này s? ???c c?p t? cách l?u trú.

Tr??c khi ??n Nh?t, h?c viên s? ???c ch? ??nh ph?i khám lao ph?i (ch?p X quang ph?n ng?c), K?t qu? ?ó s? ???c trình cho Nhà tr??ng.

STEP06

STEP06

Nhà tr??ng s? g?i “gi?y xác nh?n t? cách l?u trú” thông qua ???ng b?u ?i?n sau khi xác nh?n h?c viên ?ã n?p h?c phí ??y ??.

STEP07

STEP07

Phía h?c viên mang “gi?y xác nh?n t? cách l?u trú” ??n ??i s? quán ?? ti?n hành th? t?c xin visa.

STEP08

STEP08

Nào, bây gi? thì bay sang Nh?t B?n thôi!

Th? t?c nh?p h?c

PAGETOP

汤姆影院AVtom