T?o c?m giác an tam nh?t cho h?c sinh ~Vai trò c?u n?i~

S? h? tr? nhi?t tình t? các nhan viên

Nhà tr??ng luôn luôn l?ng nghe ý ki?n c?a h?c viên, h? tr? h?c viên, g?n k?t h?c viên, t? nh?ng h?c viên m?i cho ??n nh?ng h?c viên ?ã t?t nghi?p.  

V?i ??i ng? nhân viên dày d?n kinh nghi?m, ??n t? các qu?c gia khác nhau trên th? gi?i, có th? giao ti?p b?ng ti?ng Anh, ti?ng Trung Qu?c, ti?ng Vi?t, ti?ng Thái, ti?ng ? r?p, ti?ng Hàn qu?c, ti?ng Indonesia, các h?c viên s? ???c h? tr? t?i ?u nh?t.

Ngôn ng? giao ti?p

 • Ti?ng Anh
 • Ti?ng Trung Qu?c
  (ph?n th? - gi?n th?)
 • Ti?ng Thái
 • Ti?ng Vi?t
 • Ti?ng Indonesia
 • Ti?ng ? R?p
 • Ti?ng Hàn Qu?c
 • Ti?ng Th?y ?i?n
 • Ti?ng Nga

Th?i gian nh?p h?c

H?c viên nh?p h?c – n?u l?a ch?n ? kí túc xá - s? ???c nhà tr??ng ?ón khi h? cách xu?ng sân bay Narita và ???c h??ng d?n khi ??t chân t?i kí túc xá. ??i ng? nhân viên s? d?n h?c viên th?m quan phòng hành chính c?a tr??ng, h? tr? h?c viên có yêu c?u ??ng ký c? trú, , ??ng ký b?o hi?u khi t?i tr??ng.   

 • 入國時
 • 入國時
 • 入國時

H? tr? trong su?t quá trình h?c t?p t?i tr??ng

H? tr? 24/24 n?u có tình hu?ng kh?n c?p

 • 在學中の生活サポート
 • 在學中の生活サポート

?i?m danh

Nhà tr??ng s? ?i?m danh b?ng máy qu?t th? sinh viên g?n ? m?i l?p h?c. Khi các h?c viên v?ng m?t ho?c ??n mu?n, các nhân viên s? g?i ?i?n tho?i ho?c g?i mail. ??i v?i nh?ng h?c viên liên t?c v?ng ti?t, các nhân viên s? t?i t?n nhà ?? trao ??i và th?m h?i, ??ng viên các em t?i tr??ng. 

Các nhân viên s? ph?i h?p v?i giáo viên ch? nhi?m c?p nh?t tình hình ?i?m danh, tình hình h?c t?p và tình hình s?c kh?e c?a h?c viên. Trong tr??ng h?p c?n thi?t, nhà tr??ng s? ??a ra các bi?n pháp gi?i quy?t b?ng cách liên l?c, trao ??i v?i b? m? trung tâm du h?c c?a h?c viên

 • 出席狀況の管理
 • 出席狀況の管理

Cu?c s?ng h?c ???ng

PAGETOP

汤姆影院AVtom