Các ho?t ??ng c?a h?c viên

Ho?t ??ng ngo?i khóa

M?t n?m s? có 2 ho?t ??ng ngo?i khóa do l?p t? ch?n ??a ?i?m dã ngo?i. ?ây là kho?ng th?i gian giúp các h?c viên có th? g?p g? các b?n cùng l?p ch?a có c? h?i ti?p xúc nhi?u và cùng nhau phát tri?n nh?ng ý t??ng sáng t?o ngoài l?p h?c.  

Ho?t ??ng ngo?i khóa mùa hè n?m 2017.

Cu?c s?ng h?c ???ng

PAGETOP

汤姆影院AVtom