Th?i gian bi?u

Nh?p h?c tháng 4 (Tháng 4 – tháng 9)

Tháng  4

 • h??ng d?n cho h?c viên m?i nh?p h?c
 • thu (ho?t ??ng ngo?i khóa)
 • Khám s?c kh?e

Ttháng 5

 • Thi th?

Ttháng 6

 • Kì thi ??u vào ??i h?c l?n 1 (tháng 6)
 • Thi gi?a k?
 • Kì thi n?ng l?c ti?ng Nh?t l?n 1 (tháng 7)

Tháng 7

 • Trang trí cho l? Th?t T?ch
 • H?i th?o gi?i thi?u các tr??ng ??i h?c và cao h?c

Ngh? hè(Cu?i tháng 7 – trung tu?n tháng 8)

Tháng 8

 • Thi cu?i k?
 • イベント

 • イベント

 • イベント

Ngh? thu Cu?i tháng 9 - ??u tháng 10

Nh?p h?c tháng 10 (Tháng 10 – tháng 3)

Tháng 10

 • Nh?p h?c và h??ng d?n cho h?c viên m?i nh?p h?c, phân l?p
 • Dã ngo?i mùa thu (ho?t ??ng ngo?i khóa)
 • Khám s?c kh?e

Tháng 11

 • Kì thi ??u vào ??i h?c l?n 2 (tháng 11)
 • Thi gi?a k?

Tháng 12

 • Kì thi n?ng l?c ti?ng Nh?t l?n 2 (tháng 12)
 • H?i th?o gi?i thi?u các tr??ng ??i h?c và cao h?c
 • Thi cu?i k?

Ngh? ?ông(Cu?i tháng 12 – ??u tháng 1)

Tháng 3

 • T?t nghi?p
 • イベント

 • イベント

 • イベント

Cu?c s?ng h?c ???ng

PAGETOP

汤姆影院AVtom