Cu?c s?ng h?c ???ng

Các nhan viên s? h? tr? h?c viên t?i tr??ng

Ngay c? nh?ng h?c viên ch?a bi?t ti?ng Nh?t, Nhà tr??ng c?ng r?t mong mu?n t?o cho h?c viên m?t cu?c s?ng an toàn và tho?i mái.

Các nhân viên làm vi?c t?i tr??ng Nh?t ng? Sendagaya ??n t? các qu?c gia nh? Trung Qu?c, Vi?t Nam, Thái Lan, ?ài Loan, Hong Kong, Ai C?p. H? ??u có kh? n?ng giao ti?p b?ng ti?ng Anh, th?m chí c? ti?ng Hàn Qu?c và ti?ng Indonesia

Cu?c s?ng h?c ???ng

PAGETOP

汤姆影院AVtom