Tài li?u gi?ng d?y

Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya s? ch?p cánh ??c m? chinh ph?c ti?ng Nh?t c?a b?n b?ng nh?ng tài li?u gi?ng d?y h?u ích v?i nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i.

 

V?i l?ch s? h?n 40 n?m hình thành và phát tri?n, nhà tr??ng ?ã ??t ???c nhi?u thành tích trong nhi?u l?nh v?c liên quan ??n ?ào t?o ti?ng Nh?t nh? khóa h?c ?ào t?o giáo viên, khóa h?c ti?ng Nh?t th??ng m?i, khóa h?c ti?ng Nh?t c? b?n, khóa d? b? ??i h?c. Nh? ?ó, nhà tr??ng ?ã tìm ???c nh?ng th? m?nh riêng trong l?nh v?c gi?ng d?y, ??ng th?i không ng?ng nghiên c?u và hoàn thi?n các tài li?u gi?ng d?y. M?t ?i?u ?áng t? hào ?ó là nh?ng tài li?u này ??u ?ã và ?ang ???c s? d?ng m?t cách hi?u qu?.

Cùng v?i nh?ng tài li?u vô cùng h?u ích ?ó, nhà tr??ng mong ???c hi?n th?c hóa ??c m? c?a b?n!

Tài li?u ti?ng Nh?t t?ng h?p

Sách giáo khoa ti?ng Nh?t

Giáo trình ti?ng Nh?t giao ti?p 1?2?3

Giáo trình ti?ng Nh?t giao ti?p 1?2?3
 • Nh?m nâng cao kh? n?ng giao ti?p có tính ?ng d?ng cao, nhà tr??ng s? d?ng b? giáo trình ti?ng nh?t giao ti?p 1 2 3
 • ?ánh giá trình ?? c?a h?c viên thông qua khung tham chi?u trình ?? ngôn ng? chung c?a châu Âu t? A1 ??n A2
 • Sách giáo khoa ???c nghiên c?u và biên so?n t? m? ?? h?c viên ti?p thu nh?ng ki?n th?c ? trình ?? s? - trung c?p m?t cách d? dàng và hi?u qu? nh?t. Sách g?m các ph?n h?i tho?i, tóm t?t, ng? pháp, ví d?, luy?n t?p A B. Ph?n h?i tho?i ???c xây d?ng h?p lý d?a vào t?ng v?n c?nh và ??i t??ng. Ph?n tóm t?t xác nh?n l?i n?i dung h?i tho?i, ph?n ng? pháp li?t kê các m?u ng? pháp c?a bài h?c, ph?n luy?n t?p A B giúp h?c viên luy?n t?p h?i tho?i trong t?ng hoàn c?nh.

Sách bài t?p

『Sách bài t?p ti?ng nh?t giao ti?p 1?2?3』

Sách bài t?p ti?ng nh?t giao ti?p 1?2?3
 • Sách t?ng h?p các bài t?p ?ng d?ng nh?ng ki?n th?c ?ã h?c
 • Sách ???c biên so?n v?i nhi?u d?ng bài t?p phong phú ?? h?c viên có th? n?m v?ng ???c nh?ng ki?n th?c quan tr?ng c?a m?i bài h?c
 • Các h?c viên c?ng có th? tham gia các khóa h?c tr?c tuy?n e - learning

Sách luy?n vi?t ch?

『Sách luy?n t?p ch? Hán theo giáo trình ti?ng nh?t giao ti?p 1 2 3』

Sách luy?n t?p ch? Hán theo giáo trình ti?ng nh?t giao ti?p 1 2 3
 • Luy?n vi?t ch? Hiragana, Katakana và Kanji theo t?ng giai ?o?n
 • Cách vi?t, cách ??c các t? ??n c?ng ???c biên so?n ??y ?? giúp t?ng v?n t? v?ng c?a h?c viên

CD

『CD luy?n nghe c?a giáo trình ti?ng nh?t giao ti?p 1?2 ?3』

 • Luy?n nghe h?i tho?i theo t?ng bài trong sách giáo khoa
 • Thông qua vi?c ôn t?p l?i h?ng ngày, s? giúp nâng cao kh? n?ng h?i tho?i, kh? n?ng nghe nói c?a h?c viên

Ti?ng Nh?t th??ng m?i trung – th??ng c?p

『 ngành IT』

 ngành IT
 • ?ánh giá trình ?? c?a h?c viên thông qua khung tham chi?u trình ?? ngôn ng? chung c?a châu Âu t? trung c?p ??n th??ng c?p
 • Nâng cao kh? n?ng giao ti?p ti?ng Nh?t khi ph?ng v?n xin vi?c hay trong các ho?t ??ng kinh doanh c?a công ty.
 • M?i bài g?m các ph?n: m? ??u, h?i tho?i, m?u câu, luy?n t?p ?ng d?ng và t? v?ng. Ph?n m? ??u nêu m?c tiêu c?a bài h?c, ph?n h?i tho?i là nh?ng ?o?n h?i tho?i th??ng dùng trong kinh doanh, ph?n ng? pháp bao g?m nh?ng m?u ng? pháp s? d?ng, phù h?p v?i v?n c?nh và ??i t??ng trong môi tr??ng kinh doanh, ph?n luy?n t?p ?ng d?ng giúp nâng cao kh? n?ng h?i tho?i th?c t?. Cu?n sách ???c biên so?n thành nh?ng m?c nh?, không ch? bao g?m các ki?n th?c v? ti?ng Nh?t th??ng m?i mà còn giúp các h?c viên có th? ti?p xúc ???c v?i v?n hóa và tác phong làm vi?c trong môi tr??ng doanh nghi?p Nh?t B?n.

Giáo trình luy?n thi n?ng l?c ti?ng Nh?t

『B? luy?n ?? n?ng l?c ti?ng nh?t N1<1>?<2>?<3>』
『B? luy?n ?? n?ng l?c ti?ng nh?t N2<1>?<2>?<3>』

B? luy?n ?? n?ng l?c ti?ng nh?t N1<1>?<2>?<3>
 • ?ây là cu?n sách t?ng h?p các ?? thi n?ng l?c ti?ng Nh?t ?ã ???c phát hành v?i nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i, giúp h?c viên có nh?ng tr?i nghi?m nh? m?t kì thi n?ng l?c ti?ng Nh?t th?c s?.
 • ?? thi ???c biên so?n ?úng nh? m?t b? ?? thi chính th?c g?m 2 ph?n là ph?n t? v?ng - Ch? Hán, ??c hi?u và ph?n nghe - hi?u.
 • M?u câu h?i, s? l??ng câu h?i, kh? gi?y c?a phi?u tr? l?i c?ng ???c biên so?n theo khung chu?n
 • Nh?ng câu h?i trong b? ?? thi là nh?ng câu h?i ???c l?a ch?n k? càng và ???c nh?ng h?c viên ?u tú c?a Sendagaya th? nghi?m trên ph?m vi toàn qu?c.
 • Ngoài vi?c tham gia các kì thi th?, h?c viên còn ???c ôn t?p ?? n?m v?ng nh?ng ph?n còn y?u kém

B? sách giáo d?c ti?ng Nh?t

B? sách giáo d?c ti?ng Nh?t 1~5

日本語教育講座1~5
 • Là b? sách t?ng h?p có h? th?ng nh?ng lý thuy?t c? b?n trong giáo d?c ti?ng Nh?t.
 • G?m 5 cu?n "Ng? pháp ti?ng Nh?t", "Phát âm, t? v?ng và ý ngh?a", "Ngôn ng? h?c và b?i c?nh Nh?t B?n”, "L?ch s? ti?ng Nh?t", "Ph??ng pháp gi?ng d?y".
 • Cu?n sách có liên quan ??n nh?ng lý thuy?t c? b?n trong gi?ng d?y ti?ng Nh?t, mô t? các ki?n th?c m?t cách d? hi?u b?ng th? desu, masu. ?ây là m?t cu?n sách thông d?ng, ???c coi là cu?n sách nh?p môn ??i v?i nh?ng ng??i h??ng ??n công vi?c gi?ng d?y ti?ng Nh?t trong t??ng lai.

B? sách dành cho khóa ?ào t?o giáo viên ti?ng Nh?t

Sách bài t?p c? b?n

基礎問題集
 • Sách bài t?p v? lý thuy?t trong gi?ng d?y ti?ng Nh?t
 • Sách bao g?m các câu h?i – ?áp và l?i gi?i thích
 • M?t s? cu?n sách trong ?ó c?ng ???c s? d?ng trong các khóa h?c. Tuy nhiên, b? sách này ch? y?u ???c nh?ng ng??i tham gia khóa h?c t? s? d?ng ?? giúp h? ki?m tra m?c ?? hi?u các n?i dung trong khóa h?c, qua ?ó nâng cao hi?u qu? h?c t?p.

(M?i xu?t b?n) - sách giáo khoa th?c hành

新版?実技教本
 • ?ây là cu?n sách t?ng h?p các ph??ng pháp c? b?n trong gi?ng d?y ti?ng Nh?t, các ph??ng pháp th?c hành c? th?, cách xây d?ng gi? h?c,… b?ng "ph??ng pháp tr?c ti?p".
  *ph??ng pháp tr?c ti?p: có th? hi?u là ph??ng pháp “gi?ng d?y ti?ng Nh?t b?ng ti?ng Nh?t”
 • Ngoài các bài ng? pháp c? th?, các cách gi?i thích ý ngh?a m?t cách hi?u qu?, ph??ng pháp th?c hành,,… theo các m?u câu, thông qua cu?n sách, ng??i h?c c?ng có th? t?ng b??c n?m ???c cách xây d?ng gi? h?c.

?ào t?o

PAGETOP

汤姆影院AVtom