Ph??ng pháp gi?ng d?y

POINT01

Tài li?u gi?ng d?y ti?ng Nh?t Th??ng m?i

オリジナル教材を生かしたIT教材

Bên c?nh tài li?u n?i b? dành cho trình ?? s? c?p, nhà tr??ng c?ng ti?n hành ??ng t?i nhi?u tài li?u trên website. Vì v?y, h?c viên - dù ? b?t c? ?âu hay b?t c? lúc nào c?ng có th? s? d?ng máy tính cá nhân, máy tính b?ng hay ?i?n tho?i truy c?p website, ôn t?p l?i ki?n th?c c?a b?n thân.

POINT02

Gi? h?c hi?u qu? v?i máy tính b?ng, máy chi?u

タブレットやプロジェクターを使った効率的な授業

T?t c? các l?p h?c c?a tr??ng ??u ???c trang b? máy chi?u

Trong gi? h?c, h?c viên có th? h?c t?p thông qua vi?c xem hình ?nh, tranh v? hay các ?o?n video trên máy chi?u. Sau ?ó, h?c sinh s? ???c phát bi?u, th?o lu?n, thuy?t trình b?ng các tài li?u ???c chu?n b? trên ?ng d?ng powerpoint.

POINT03

H? th?ng qu?n lý h?c t?p (LMS)(Learning Management System)

千駄ヶ谷LMS

Nhà tr??ng ?ã ??a vào s? d?ng h? th?ng qu?n lý h?c t?p mang tên Sendagaya LMS.

Nh? vào h? th?ng này, h?c viên có th? làm bài t?p, ??ng kí tham gia các bu?i gi?i thi?u tr??ng, tr? l?i các câu h?i kh?o sát và nh?n ???c thông báo t? phía nhà tr??ng và th?y cô thông qua internet. Ngoài ra trong m?c thông tin c?a các khóa d? b? ??i h?c, h?c viên có th? tham kh?o ???c nhi?u thông tin v? cách vi?t ??n xin vi?c, th? gi?i thi?u,…

POINT04

H? th?ng qu?n lý t? l? ?i?m danh

出席管理システム

Hi?n nay nhà tr??ng ?ang s? d?ng h? th?ng qu?n lý t? l? ?i?m danh. H?c sinh có th? bi?t ???c t? l? ?i?m danh c?a mình nh? vào thi?t b? này.

??i ng? giáo viên và nhân viên v?n phòng c?a tr??ng Nh?t ng? Sendagaya có th? xác nh?n t? l? ?i?m danh c?a h?c viên. Khi th?y h?c viên v?ng m?t, ??c bi?t trong tr??ng h?p v?ng m?t th??ng xuyên, giáo viên và nhân viên v?n phòng s? liên l?c và trao ??i c? th? v?i h?c viên, ?? ??a ra nh?ng ph??ng án ch? ??o phù h?p.

?ào t?o

PAGETOP

汤姆影院AVtom