S? - trung c?p ? trung c?p

S? trung c?p –Trung c?p

Nâng cao kh? n?ng ?ng d?ng và tích l?y nh?ng ki?n th?c c? b?n, chu?n b? cho kì thi ??u vào c?a các tr??ng ??i h?c, cao h?c.

Hoàn thi?n c? 4 k? n?ng ??c nghe vi?t nói.

Giáo trình ti?ng Nh?t giao ti?p 1?2?3

 • ??c

  ???

  ??c hi?u ???c nh?ng v?n b?n trình bày nh?ng v?n ?? mang tính tr?u t??ng và các v?n ?? xã h?i

 • Nghe

  ???

  Nghe hi?u và tóm t?t ???c n?i dung c?a nh?ng v?n ?? ???c ?? c?p trong các tin t?c th?i s? và báo chí.

 • Vi?t lu?n

  ???

  Vi?t ???c nh?ng bài v?n nêu lên ý ki?n c?a mình, kho?ng 400 ??n 500 ch? v? m?t ch? ?? ???c cho tr??c

 • H?i tho?i

  ???

  Có th? nói lên ý ki?n c?a b?n thân v? m?t ch? ?? ???c cho tr??c

 • Ng? pháp

  ???

  S? d?ng ???c nh?ng m?u câu trang tr?ng ?? vi?t v?n và phát bi?u trong gi? h?c.Chu?n b? cho kì thi N?ng l?c ti?ng Nh?t trình ?? N3 N2

 • Ch? Hán – t? v?ng

  ???

  H?c nh?ng t? v?ng c?n thi?t cho h?c t?p, công vi?c và cu?c s?ng, v?a t?ng v?n t? v?ng, v?a chú tr?ng kh? n?ng ?ng dung th?c t?.

T? trình ?? này, h?c viên có th? h?c song song l?p ti?ng Nh?t t?ng h?p và l?p h?c t? ch?n

Vì l?p h?c t? ch?n là nh?ng l?p d? b? ??i h?c, luy?n thi cao h?c và luy?n thi n?ng l?c ti?ng Nh?t nên h?c viên có th? l?a ch?n l?p phù h?p v?i m?c tiêu c?a b?n thân.

Th?i gian bi?u l?p trung c?p – ví d?

 Th? 2Th? 3Th? 4Th? 5Th? 6
1 ??c hi?u Ng? pháp Ng? pháp Nói Nghe hi?u
2
3 Vi?t v?n Ch? Hán – t? v?ng
4
5

?ào t?o

PAGETOP

汤姆影院AVtom