S? c?p

S? c?p

M?c tiêu c?a khóa h?c này là h?c viên có th? giao ti?p t?t ? trình ?? c? b?n. (Kho?ng N4 JLPT)

? trình ?? s? c?p, tr??ng s? s? d?ng b? giáo trình n?i b? ti?ng Nh?t giao ti?p 1 2 3. M?c tiêu là nâng cao kh? n?ng giao ti?p c? b?n, c? th? nh? sau:

教科書

 • Ng? pháp

  ???

  Nói và vi?t ???c nh?ng m?u câu c? b?n c?a ti?ng Nh?t ??t N4 sau khi k?t thúc khóa h?c

 • T? v?ng

  ???

  N?m v?ng nh?ng t? v?ng c? b?n c?n thi?t trong cu?c s?ng và nh?ng t? v?ng c?n thi?t cho vi?c h?c lên trình ?? cao h?n.

 • Ch? Hán

  ???

  Nh?ng h?c viên ??n t? các n??c s? d?ng ch? Hán và nh?ng h?c viên khác s? h?c các l?p khác nhau. L?p c?a các h?c viên ??n t? các qu?c gia s? d?ng ch? Hán s? h?c ch? Hán và t? v?ng theo b?. Khi k?t thúc khóa h?c s? c?p, h?c viên s? ??c và vi?t ???c 336 ch? Hán.

 • H?i tho?i

  ???

  H?c viên có th? s? d?ng t? và m?u câu ?ã h?c ?? th?c hi?n nh?ng h?i tho?i hàng ngày.

 • Vi?t v?n

  ???

  Vi?t ???c nh?ng bài v?n ??n gi?n nh? gi?i thi?u b?n thân, thành ph? c?a b?n, kinh nghi?m có ???c khi ? Nh?t.

 • Nghe hi?u

  ???

  Nghe hi?u ???c nh?ng bài h?i tho?i v? mua bán.

 • ??c hi?u

  ???

  ??c hi?u ???c nh?ng ?o?n v?n ??n gi?n v? cu?c s?ng hàng ngày.

?ào t?o

PAGETOP

汤姆影院AVtom