Th??ng c?p

Th??ng c?p

M?c tiêu c?a khóa h?c này là giúp cho h?c viên có th? tham gia các l?p h?c v?i ng??i Nh?t, h?c t?i các tr??ng ??i h?c và cao h?c (s? d?ng ti?ng Nh?t). 

Trang b?, nâng cao trình ?? v?n d?ng ti?ng Nh?t th??ng c?p, h??ng t?i m?c ?ích tham gia vào các l?p h?c v?i ng??i Nh?t, theo h?c t?i các tr??ng ??i h?c và cao h?c. 

授業

 • ??c

  ???

  ??c hi?u tài li?u, các giáo trình c?a các tr??ng cao h?c, tóm t?t n?i dung và phát bi?u ý ki?n

 • Nghe

  ???

  H??ng t?i vi?c hi?u m?t cách sâu s?c cái bài gi?ng t?i các tr??ng ??i h?c, cao h?c, các ch??ng trình TV b?ng ti?ng Nh?t

 • H?i tho?i

  ???

  H??ng t?i vi?c th?o lu?n v? các v?n ?? xã h?i, thuy?t trình tr??c t?p th?

 • Giáo trình chính

  ???

  H?c ti?ng Nh?t th?c t?, thông qua các ch??ng trình TV, film, báo, t?p chí, ng??i b?n x?

 • T? v?ng

  ???

  H??ng t?i vi?c h?c nh?ng t? ng? trình ?? th??ng c?p, các cách bi?u hi?n phong phú trong khi nói và khi vi?t.

 • Ti?u lu?n

  ???

  Trang b? k? n?ng vi?t lu?n ph?c v? cho k? thi ??u vào ??i h?c, vi?t báo cáo ??i h?c, cao h?c.

Th?i khóa bi?u l?p th??ng c?p

 
1 ??c SGK SGK Nói Nghe
2
3 Lu?n v?n T? v?ng
4
5

?ào t?o

PAGETOP

汤姆影院AVtom