Gi? h?c

H?c viên s? tham gia 2 l?p h?c: Ti?ng Nh?t t?ng h?p và L?p t? ch?n

L?p ti?ng Nh?t t?ng h?p nh?m nang cao kh? n?ng ?ng d?ng ti?ng Nh?t vào trong c?ng vi?c, h?c t?p và nghiên c?u

Các l?p h?c phù h?p v?i t?ng trình ??

  • Các l?p h?c tài tr??ng Nh?t ng? Sendagaya ???c chia thành 9 trình ?? khác nhau
  • Cùng trình ?? nh?ng h?c viên s? ???c phân l?p d?a vào kh? n?ng ?ng d?ng và kh? n?ng ti?p thu

Nâng cao kh? n?ng ?ng d?ng và v?n ki?n th?c thông qua các gi? h?c

  • Ngoài vi?c h?c t? v?ng và các c?u trúc m?i, nhà tr??ng còn chú tr?ng vào vi?c nâng cao kh? n?ng th?c hành

Ki?m tra h?c viên

  • B?ng nh?ng bài ki?m tra sau m?i bài h?c, nhà tr??ng có th? ?ánh giá ???c m?c ?? hi?u bài c?a t?ng h?c viên.
  • Bài ki?m tra ??nh kì v?i ph?n thi vi?t lu?n và ph?n thi nói s? ?ánh giá ???c kh? n?ng ?ng d?ng ti?ng Nh?t c?a h?c viên

H? tr? h?c viên

  • Các giáo viên ch? nhi?m s? có nh?ng bu?i trao ??i v?i h?c viên c?a mình N?i dung c?a các bu?i trò chuy?n s? th??ng là ph??ng pháp h?c t?p và ti?n trình h?c t?p 。
  • Sau các bài ki?m tra ??nh kì, h?c viên s? ???c ?ánh giá l?i trình ?? và ???c x?p vào h?c l?p phù h?p v?i trình ?? c?a mình. Các h?c viên th?c s? hi?u bài và có kh? n?ng h?c t?p t?t s? ???c h?c nh?ng l?p có ti?n ?? nhanh h?n. Ng??c l?i, các h?c viên mu?n h?c ch?m h?n s? ???c vào các l?p có ti?n ?? ch?m h?n

Các khóa h?c

Sau 2 n?m, trình ?? c?a h?c viên s? t? s? c?p lên th??ng c?p

 

<??i v?i các h?c viên nh?p h?c vào tháng 4 ? trình ?? s? c?p>

N?m N?m1 N?m2
Tháng 4~6 7~9 10~12 1~3 4~6 7~9 10~3
L?p ti?ng Nh?t t?ng h?p
L?p h?c t? ch?n tùy theo m?c ?ích
Các trình ??(JLPT) N5 N4 N3 N2 N1 và trên N1

※T? trình ?? s? - trung c?p,h?c viên s? b?t ??u các l?p h?c t? ch?n

?ào t?o

PAGETOP

汤姆影院AVtom