?ào t?o

Các ch??ng trình ?ào t?o c?a Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya

Khóa d? b? ??i h?c là khóa h?c dành cho nh?ng h?c viên có nguy?n v?ng h?c lên ??i h?c, cao h?c và các tr??ng cao ??ng – ngh?. Bên c?nh m?c tiêu là ?? kì thi ??u vào, nhà tr??ng còn giúp các h?c viên nâng cao trình ?? ti?ng Nh?t ?? tham gia vào các ti?t h?c t?i các tr??ng ??i h?c, cao h?c m?t cách hi?u qu?.

?ào t?o

PAGETOP

汤姆影院AVtom