Ch? ?? h?c b?ng

Tr??ng có th? ti?n c? nhi?u lo?i h?c b?ng.

?i?u ki?n c?a các lo?i h?c b?ng có s? khác bi?t, h?c viên vui lòng liên h? nhà tr??ng ?? bi?t thêm chi ti?t.

H?c b?ng danh d? SJI

Th?i gian xét h?c b?ng 2 l?n/ n?m (mùa xuân và mùa thu)
S? ti?n ???c h? tr? S? ti?n h?c b?ng ???c nh?n tùy thu?c vào thành tích c?a h?c viên. H?c b?ng m?c cao nh?t mà h?c viên có th? nh?n ???c là 300.000 yên
S? ng??i (Sendagaya Group) ??c l??ng t?ng s? kho?ng 100 ng??i/ n?m

H?c b?ng h? tr? sinh viên n??c ngoài t?i Nh?t B?n

Th?i gian xét h?c b?ng 2 l?n m?t n?m (mùa xuân và mùa thu)
S? ti?n ???c h? tr? 48.000 yên/ tháng (trong vòng 12 tháng)
S? ng??i (Sendagaya Group) ??c l??ng t?ng s? kho?ng 15 ??n 20 ng??i/ n?m

H?c b?ng Kyoritsu

Th?i gian xét h?c b?ng 1 l?n/ n?m
S? ti?n ???c h? tr? 60.000 yên/ tháng (trong vòng 12 tháng)
S? ng??i 1 ng??i

H?c b?ng Takayama (qu? Giáo D?c Qu?c T? Takayama)

Th?i gian xét h?c b?ng 1 l?n/ n?m
S? ti?n ???c h? tr? 60.000 yên/ tháng (trong vòng 12 tháng)
S? ng??i 1 ng??i

H?c phí và h?c b?ng

PAGETOP

汤姆影院AVtom