H?c phí

Khóa h?c d? b? ??i h?c

Tr??ng h?p nh?p h?c tháng 4

khóa 2 n?m

Tr??ng h?p nh?p h?c tháng 10

khóa 1 n?m 6 tháng

L? phí n?m h?c ??u tiên (cho khóa 2 n?m và khóa 1 n?m 6 tháng)

Phí h? s?Phí nh?p h?cPhí trang thi?t b?H?c phíB?o hi?mT?ng chi phí 1 n?m
20,000 yên 60,000 yên 690,000 yên 40,000 yên 6,000 yên 816,000 yên

T? l?n ?óng th? 2 tr? ?i, h?c viên có th? ?óng theo hình th?c 6 tháng 1 l?n.

T?ng chi phí toàn khóa h?c 2 n?m

L?n 2L?n 3T?ng 2 n?m
345,000 yên 345,000 yên 1,506,000 yên

T?ng chi phí khóa 1 n?m 6 tháng

L?n 2T?ng chi phí 1 n?m 6 tháng
345,000 yên 1,161,000 yên

※ Ti?n giáo trình là 3.000 yên, ?óng riêng 3 tháng 1 l?n.

Ph??ng th?c chi tr?

N?p ti?n tr?c ti?p vào tài kho?n ngân hàng ???c ch? ??nh b?i nhà tr??ng

Ngân hàng th? h??ng The Bank of Tokyo-  Mitsubishi UFJ, Branch Takanobaba
??n v? th? h??ng Yoshioka Educational Foundation
S? tài kho?n 1874496
Swift Code BOTKJPJT
Mã chi nhánh 053

H?c phí và h?c b?ng

PAGETOP

汤姆影院AVtom