H?c viên ?? t?t nghi?p

Chia s? c?a h?c viên ?ã t?t nghi?p.

Hãy cùng nghe nh?ng chia s? c?a các h?c viên ?ã t?t nghi?p.

アブアルオラー?マージド

Abu Aller Merged
From SAUDI ARABIA

T?t nghi?p tháng 3 n?m 2016

Tôi ?ã ???c ??i s? quán c?a ? r?p t?i Tokyo và ng??i anh ?ã t?ng theo h?c t?i tr??ng gi?i thi?u v? tr??ng. Vì th? tôi ?ã quy?t ?inh theo h?c t?i ?ây. Các th?y cô giáo c?a Sendagaya ??u r?t thân thi?n và h? gi?ng nh? gia ?ình c?a tôi t?i Nh?t vây. Khi nghe tin tôi ?? ??i h?c, các th?y cô ?ã c?c k? xúc ??ng, h? b?t khóc và ôm l?y tôi. Tôi v?n còn nh? nh? c?m giác nh? m?t ng??i m? mà quý th?y cô ?ã mang l?i cho mình.T?i ?ây tôi không ch? h?c ti?ng Nh?t mà còn ???c tích l?y r?t nhi?u các k? n?ng ?? ??i ??u v?i nh?ng kì thi ti?ng Nh?t khó. Các th?y cô luôn gi?ng d?y b?ng ph??ng pháp th? giác, chú tr?ng vào tính t? h?c c?a h?c sinh nên các h?c sinh luôn ???c h?c t?p trong m?t môi tr??ng n?ng ??ng và lành m?nh. Ngoài ra, chúng tôi còn ???c trau r?i thêm nhi?u tri th?c qua các gi? toán, v?t lí, hóa h?c. ??i v?i tôi tr??ng Nh?t ng? Sendagaya th?c s? là m?t ngôi tr??ng tuy?t v?i. Vì th? ??ng ch?n ch? gì n?a mà hãy luôn tin t??ng và ??n v?i tr??ng Nh?t ng? Sendagaya

林 蔚桐

LIN WEITONG
From CHINA

T?t nghi?p tháng 3 n?m 2016

Tôi ??n t? ??i Liên, Trung Qu?c và vào h?c t?i tr??ng ti?ng Nh?t Sendagaya t? tháng 10 n?m 2014 Sau 1 n?m h?c t?p, chúng tôi ?ã n? l?c h?t mình ?? v??t qua k? thi dành cho sinh viên qu?c t? vào tháng 12 n?m 2015. Tôi r?t bi?t ?n các giáo viên c?a tr??ng Nh?t ng? Sendagaya. Tr??ng n?m ? m?t khu ph? t?p n?p t?i Trung tâm – Shinjuku, là n?i có giao thông vô cùng thu?n l?i. Ngay t? khi ??n Nh?t, tôi ?ã quen v?i cu?c s?ng và h?c t?p ? ?ây. C? s? v?t ch?t c?a tr??ng c?ng r?t tuy?t v?i, tr??ng l?i có nhi?u sinh viên ??n t? kh?p n?i trên th? gi?i. B?i v?y, tôi ?ã k?t b?n ???c v?i nhi?u ng??i n??c ngoài. Tuy khác nhau v? ngôn ng? m? ??, nh?ng chúng tôi có th? trao ??i vui v? v?i nhau b?ng ti?ng Nh?t và ti?ng Anh. Các th?y cô giáo trong tr??ng r?t nh? nhàng và luôn luôn ch? d?y cho tôi nhi?t tình. B?i v?y, không ch? th?c hi?n ???c ??c m? c?a mình mà tôi còn h?c ???c nhi?u ?i?u khác. Tôi s? không bao gi? quên tr??ng Nh?t ng? Sendagaya.

TRAN QUYNH ANH

TRAN QUYNH ANH
From VIETNAM

T?t nghi?p tháng 3 n?m 2016

Tôi ?ã ??n Nh?t B?n và h?c ? tr??ng Nh?t ng? Sendagaya kho?ng 1,5 n?m. Trong kho?ng th?i gian ?ó, chúng tôi không ch? nh?n ???c s? giúp ?? ân c?n c?a các th?y cô giáo ng??i Nh?t mà còn có c? h?i ti?p xúc v?i nhi?u b?n bè trên th? gi?i. Bây gi?, tôi ?ã t?m chia tay các b?n ? tr??ng Nh?t ng? Sendagaya ?? vào h?c ??i h?c, tuy nhiên, nh?ng k? ni?m khó quên t?i Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya – tôi s? mãi mãi mang theo.

L? t?t nghi?p n?m 2017

  • 卒業式

  • 卒業式

  • 卒業式

  • 卒業式

  • 卒業式

  • 卒業式

Ti?n trình h?c t?p

PAGETOP

汤姆影院AVtom