H??ng d?n ti?n trình h?c t?p

POINT01

Ti?n trình h?c t?p chi ti?t

Giáo viên ch? nhi?m s? trao ??i v?i t?ng h?c viên, h??ng d?n h?c viên v? ti?n trình h?c t?p m?t cách chi ti?t. H?c viên s? ???c cung c?p thông tin c?a các tr??ng, ???c h??ng d?n v? vi?t form Lý do - nguy?n v?ng c?a b?n thân và ???c h??ng d?n ph?ng v?n.     

POINT02

C? s? d? li?u v? ti?n trình h?c t?p c?a các h?c viên

H?c viên có th? s? d?ng c? s? d? li?u h?t s?c phong phú v? thông tin c?a các h?c viên ?ã t?t nghi?p. Các thông tin v? n?i dung ph?ng v?n, tiêu chu?n bài thi EJU,… ??u ???c c?p nh?t trong c? s? d? li?u này.

POINT03

H?i th?o v? ti?n trình h?c t?p dành riêng cho các h?c viên Sendagaya

 1. Nhà tr??ng t? ch?c th??ng niên h?i th?o thuy?t minh (n?i b?) v? ti?n trình h?c lên ??i h?c và cao h?c. Qua ?ây, h?c viên có th? ???c t? v?n v? kì thi tuy?n sinh ??u vào
  【Thành t?u】
  (??i h?c)
  ??i h?c Waseda, ??i h?c Keio, ??i h?c Meiji, ??i h?c Aoyama Gakuin, ??i h?c Chuo, ??i h?c Hosei, ??i h?c n? sinh Showa, ??i h?c Ngh? thu?t Tama,…
  (Cao h?c)
  ??i h?c Waseda, ??i h?c Saitama, ??i h?c Doshisha, ??i h?c Ngh? thu?t Musashino, ??i h?c Hosei (Ch??ng trình MBA),… 
 2. ??i ng? giáo viên dày d?n kinh nghi?m luy?n thi c?a tr??ng s? t? ch?c h?i th?o m?i n?m 2 l?n, cung c?p cho h?c viên nh?ng thông tin c?n thi?t v? ti?n trình h?c lên nh?ng b?c cao h?n
  ?n th?, các h?c viên c?ng có c? h?i nói chuy?n, trao ??i v?i các c?u sinh viên v? kinh nghi?m luy?n thi và cu?c s?ng t?i các tr??ng ??i h?c.

POINT04

H?n 70 tr??ng ??i h?c, cao h?c ?ã ti?p nh?n h?c viên c?a tr??ng

Hàng n?m, nhà tr??ng nh?n ???c th? m?i tuy?n sinh t? h?n 70 tr??ng ??i h?c, tr??ng chuyên môn.

Nh?ng tr??ng h?p có th? m?i và th?a mãn yêu c?u c?a nhà tr??ng s? có th? n?p ??n vào các tr??ng này.

So sánh v?i nh?ng hình th?c n?p ??n khác thì nhà tr??ng không yêu c?u kì thi vi?t và phí n?p ??n c?ng ???c mi?n phí hoàn toàn. Trong tr??ng h?p có nhi?u h?c viên ??ng kí, nhà tr??ng s? ch?n l?c và quy?t ??nh nh?ng ?ng viên d? b?.

Nh? có th? m?i tuy?n sinh mà s? l??ng h?c viên có th? h?c ti?p lên ??i h?c và tr??ng chuyên môn ?ang ngày càng t?ng

 

【Thành tích n?m 2017】

(??i h?c)

??i h?c Ritsumeikan, ??i h?c Toyo, ??i h?c Senshu, ??i h?c Takakuoku, ??i h?c V?n hóa Gakuen, ??i h?c n? sinh Gakushuin, ??i h?c Hosei, ??i h?c Daito Bunka, ??i h?c n? sinh Keiizumi, ??i h?c n? sinh Showa, ??i h?c n? sinh Tokyo, ??i h?c n? sinh Tokyo, ??i h?c Nushin Gakuin,…

(Cao ??ng - ngh?)

Tr??ng Cao ??ng Thi?t k? Tokyo, Tr??ng Cao ??ng th?c ph?m Tokyo, Tr??ng ??i h?c Tokyo Jidosha, Tr??ng Cao ??ng Mizuno, Tr??ng Cao ??ng Aoyama, Tr??ng Cao ??ng Aoyama,  Tr??ng Khoa h?c và Công ngh? Yomiuri, Tr??ng Cao ??ng Kinh t? Nh?t B?n, Tr??ng Cao ??ng Nihon Kokugakuin, H?c vi?n Tokyo Mode,…

POINT05

Ch??ng trình liên k?t v?i các tr??ng ??i h?c ? Nh?t

?ây là ch??ng trình dành h?c viên c?a tr??ng Sendagaya. H?c viên có th? tham gia m?t s? ti?t h?c t?i các tr??ng ??i h?c có liên k?t v?i tr??ng Nh?t ng? Sendagaya.

Sau khi t?t nghi?p tr??ng Nh?t ng? Sendagaya, n?u nh? h?c viên ???c các tr??ng liên k?t ti?p nh?n, h?c viên có th? ???c công nh?n các tín ch? c?a các môn ?ã h?c.. 

 

Các tr??ng ??i h?c liên k?t …. ??i h?c Hosei, ??i h?c n? sinh Showa và ??i h?c V?n hóa

 

[L? ký h?p ??ng v?i ??i h?c Hosei]

“Ch??ng trình C?u n?i” do ??i h?c Hosei và S? nghiên c?u giáo d?c ti?ng Nh?t Sendagaya ký k?t

Qu? H? tr? sáng t?o ??i h?c Super Global (SGU)

法政大學との締結式

Khi tham gia các ch??ng trình liên k?t, h?c viên có th? l?nh h?i ???c:

 • Nh?ng kinh nghi?m v? cu?c s?ng sinh viên, v? các gi? h?c ? Nh?t.
 • Cách s? d?ng các trang thi?t b? trong tr??ng ??i h?c
 • Cách làm quen nhanh chóng v?i h? th?ng tr??ng ??i h?c t?i Nh?t
 • C? h?i giao l?u v?i ng??i Nh?t
 • Tee Xin Yee

  Tee Xin Yee

  Qu?c t?ch: Malaysia

  H?c ti?p t?i các tr??ng ??i h?c ?ã ???c gi?i thi?u tham gia khóa h?c liên k?t. 

  • Tháng 10 n?m 2015, h?c viên A tham gia khóa h?c kinh doanh giao ti?p t?i tr??ng ??i h?c N? sinh Showa
  • Tháng 04 n?m 2016, h?c viên A nh?p h?c vào khoa Kinh doanh toàn c?u c?a tr??ng ??i h?c N? sinh Showa

   

  Tôi ?ã tham gia ch??ng trình Bridge Program v?i th?i gian 6 tháng h?c ti?ng Anh giao ti?p. ?ây là l?n ??u tiên tôi ???c h?c t?p, giao l?u v?n hóa v?i các h?c sinh Nh?t B?n và ???c hòa mình trong không khí ??i h?c. Không ch? v?y, tôi còn có c? h?i giao l?u v?i các giáo viên ng??i Nh?t và nh?n ???c r?t nhi?u l?i khuyên quý giá v? vi?c h?c lên cao h?c. H?n n?a, nh? có các l? h?i giao l?u trong tr??ng ??i h?c nên tôi có th? k?t b?n v?i r?t nhi?u sinh viên Nh?t B?n và các du h?c sinh n??c ngoài.

 • Bさん

  ROCHANAKEE
  JINTARAT

  Qu?c t?ch: Thái Lan

  Tham gia khóa h?c kinh doanh toàn c?u, sau ?ó ??i chuyên ngành và h?c lên cao h?c

  • Theo h?c ngành công ngh? thông tin t?i các tr??ng ??i h?c trong n??c
  • háng 04 n?m 2016, h?c viên B tham gia khóa tâm lý h?c t?i tr??ng ??i h?c n? sinh Showa
  • Tháng 10 n?m 2016, h?c viên B tham gia khóa lý thuy?t qu?n lý chung t?i ??i h?c Hosei
  • háng 04 n?m 2017, h?c viên B h?c khoa nghiên c?u kinh doanh ??i h?c Hitotsubashi (cao h?c)

   

  Tr??c ?ây, tôi có nguy?n v?ng h?c cao h?c v? MBA. Tuy nhiên, chuyên ngành h?c ??i h?c c?a tôi là k? s? máy tính nên tôi hoàn toàn không hi?u gì v? kinh doanh. Vì v?y, tôi ?ã tham gia vào ch??ng trình Bridge program ?? tìm hi?u v? l?nh v?c kinh doanh. Nh? ?ó, không nh?ng h?c ???c nh?ng thu?t ng? chuyên ngành và các ki?n th?c kinh doanh mà tôi còn ???c tr?i nghi?m cu?c s?ng ??i h?c c?ng nh? ti?p xúc v?i ng??i dân Nh?t B?n. Vì v?y, tôi ?ã r?t t? tin h?n r?t nhi?u khi theo h?c cao h?c.

Ti?n trình h?c t?p

PAGETOP

汤姆影院AVtom