K?t qu? th?c t?a

N?m 2016 Cao h?c (264 ng??i) ??i h?c (267 ng??i) Trung c?p (161 ng??i)
N?m 2015 Cao h?c (190 ng??i) ??i h?c (226 ng??i) Trung c?p (145 ng??i)
N?m 2014 Cao h?c (165 ng??i) ??i h?c (223 ng??i) Trung c?p (124 ng??i)

Thành tích (Tháng 3 n?m 2017 có 842 h?c viên t?t nghi?p)

(Trong ?ó, 264 h?c viên h?c ti?p lên ??i h?c, 267 h?c viên h?c ti?p lên cao h?c, 161 h?c viên h?c ti?p lên các tr??ng trung c?p - ngh?, 5 h?c viên h?c ti?p lên cao ??ng và các tr??ng h?p khác)

??i h?c

(Các tr??ng ??i h?c Qu?c l?p)

??i h?c Osaka, ??i h?c Kyushu, ??i h?c Tsukuba, ??i h?c Kobe, ??i h?c Chiba, ??i h?c Tokyo Metropolitan, ??i h?c Yokohama City, ??i h?c Osaka Kyoiku, ??i h?c Thành ph? Osaka, ??i h?c Iwate, ??i h?c Ibaraki, ??i h?c Utsunomiya, ??i h?c Shizuoka, ??i h?c Shinshu, Vi?n Công ngh? Nagoya,…

Các tr??ng ??i h?c T? l?p

??i h?c Waseda, ??i h?c Keio, ??i h?c Sophia, ??i h?c Gakushuin, ??i h?c Meiji, ??i h?c Aoyama Gakuin, ??i h?c Rikkyo, ??i h?c Chuo, ??i h?c Hosei, ??i h?c Kansai, ??i h?c Kwansei Gakuin, ??i h?c Doshisha, ??i h?c Ritsumeikan, ??i h?c Khoa h?c Tokyo, ??i h?c Nông nghi?p Tokyo, Vi?n Công ngh? Shibaura, ??i h?c Ngh? thu?t Musashino, ??i h?c Ngh? thu?t Tama,…

Cao h?c

(Các tr??ng ??i h?c Qu?c l?p)

??i h?c Tokyo (khoa sau ??i h?c), ??i h?c Tsukuba, Vi?n Công ngh? Tokyo, Tr??ng ??i h?c Osaka, Tr??ng ??i h?c Kyushu, ??i h?c Tsukuba Graduate School, Tr??ng Yokohama National University, Tr??ng Y Yugi Medical, ??i h?c  ?i?n-Truy?n thông ( khoa Sau ??i h?c),…

(Các tr??ng ??i h?c T? l?p)

??i h?c Waseda, ??i h?c Keio, ??i h?c Sophia, ??i h?c Gakushuin, ??i h?c Meiji, ??i h?c Aoyama Gakuin, ??i h?c Rikkyo, Tr??ng ??i h?c Chuo, Tr??ng ??i h?c Hosei, Tr??ng ??i h?c Kansai, Tr??ng ??i h?c Doshisha, H?c vi?n Công ngh? Shibaura, Tr??ng ??i h?c Ngh? thu?t Tama,…

Tr??ng Cao ??ng – ngh?

H?c vi?n Th?i trang Bunka, Tr??ng Chuyên môn Toho Gakuen, Tr??ng Cao ??ng Animation Tokyo, Tr??ng Anime Osaka, H?c vi?n Ngo?i ng? Nh?t B?n, H?c vi?n Ngo?i ng? Tokyo, H?c vi?n Du l?ch Tokyo, Tr??ng Cao ??ng Du l?ch và Khách s?n JTB, HAL Tokyo, Tr??ng Cao ??ng K? thu?t Nh?t B?n, Tr??ng ?ào t?o L?p ráp và s?a ch?a Ô tô Tokyo, Tr??ng Cao ??ng Kinh doanh và Ngo?i ng? Sundai, Các tr??ng khác...

Ti?n trình h?c t?p

PAGETOP

汤姆影院AVtom