Các l?p ch?n

Nhà tr??ng s? ti?n hành x?p l?p ch?n các h?c viên (phù h?p v?i m?c tiêu, nhu c?u c?a h?c viên)

Tr??ng t? ch?c các l?p ch?n dành cho các h?c viên t? trình ?? s? - trung c?p. Các l?p ch?n bao g?m các l?p luy?n thi dành riêng cho nh?ng h?c viên mu?n h?c ti?p lên cao h?c, các l?p luy?n thi JLPT dành cho h?c viên mu?n h?c ti?p lên các tr??ng cao ??ng - ngh? và c? các l?p dành riêng cho các b?n ch? mu?n thi JLPT mà không có ý ??nh h?c lên cao h?n. Ngoài th?i gian h?c ti?ng Nh?t t?ng quát, ph??ng pháp gi?ng d?y c?a tr??ng s? giúp h?c viên có th? phát tri?n cân b?ng c? 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t.   

Th?i gian bi?u (ví d?)

Th?i gian bi?u (các l?p trung c?p)

 Th? 2Th? 3Th? 4Th? 5Th? 6
1 ??c hi?u Ng? pháp Ng? pháp Nói Nghe hi?u
2
3 Bài lu?n Các l?p ch?n Các l?p ch?n Các l?p ch?n Ch? Hán + T? m?i
4
5 Các l?p ch?n Các l?p ch?n

Ti?n trình h?c t?p

PAGETOP

汤姆影院AVtom