Ch? d?n giao th?ng ??n Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya

Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya n?m g?n ga Takadanobaba, Shinjuku, trung tâm Tokyo. Giao thông ti?n l?i khi?n h?c viên d? dàng di chuy?n, tho?i mái t?n h??ng cu?c s?ng. H?n th?, g?n tr??ng có r?t nhi?u tr??ng ??i h?c, cao ??ng – ngh? và c? các khu ph? sinh viên.

Tr??ng h?c

H?c viên có th? di chuy?n b?ng 3 tuy?n tàu ?i?n (JR Yamanote, Seibu Shinjuku và Tokyo Metro Tozai ?? ??n ga Takadanobaba. Vì v?y, giao thông ? ?ây vô cùng thu?n ti?n.

C? s? 1

??a ch?

1-1-6, Shimo-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo, 〒161-0033
?i?n tho?i 03-5337-7001
Ga g?n nh?t

?i theo tuy?n Yamanote, xu?ng ga Takadanobaba, ra c?a Waseda (4 phút ?i b?)

?i theo tuy?n Tokyo Metro Tozai, xu?ng ga Takadanobaba, ra c?a s? 2 (4 phút ?i b?)

?i theo tuy?n Seibu Shinjuku, xu?ng ga Takadanobaba, ra c?a Waseda (4 phút ?i b?)

 

 

 

C? s? 2

??a ch?

3-3-13, Takadanobaba, Shinjuku-ku, 〒169-0075
?i?n tho?i 03-5937-1245
Ga g?n nh?t

Ga Takadanobaba (Yamanote Line), c?a Waseda, ?i b? 5 phút
Ga Takadanobaba (Tozai Line), c?a ra s? 1, ?i b? 5 phút
Ga Takadanobaba (Shinjuku Seibu Line), c?a Waseda, ?i b? 5 phút

 

C? s? Ekimae

??a ch?

1-26-7, Takadanobaba, Shinjuku-ku, 〒169-0075
?i?n tho?i 03-6457-3778
Ga g?n nh?t

Ga Takadanobaba (Yamanote Line), c?a Waseda, ?i b? 1 phút
Ga Takadanobaba (Tozai Line), ngay c?a ra s? 5
Ga Takadanobaba (Shinjuku Seibu Line), c?a Waseda, ?i b? 1 phút

 

Ch? d?n giao th?ng t? san bay Narira, Haneda

Ch? d?n giao thông t? sân bay Narira, Haneda

T? sân bay Narita

?i tuy?n tàu ?i?n Skyliner sân bay Narita – Nippori – Takadanobaba (kho?ng 50 phút) Skyliner HP
Narita Express Sân bay Narita→Shinjuku→Takadanobaba (kho?ng 90 phút) Narita Express HP
?i Bus Airport Limousine sân bay Narita – Shinjuku – Takanobaba (kho?ng 70 phút) Narita Limousine HP

T? sân bay Haneda

?i tuy?n tàu ?i?n Keikyu Line sân bay Narita – Shinagawa – Takanobaba (55 phút) Keikyu HP
Tokyo Monorail Sân bay Haneda→Shinagawa→Takadanobaba (kho?ng 45 phút) Haneda Airport HP
?i Bus Airport Limousine sân bay Narita – Shinjuku – Takanobaba (kho?ng 50 phút) Narita Limousine HP

 

Download b?n ?? tuy?n JR Tokyo t?i ?ây

V?n phòng ??i di?n t?i n??c ngoài

V?n phòng ??i di?n t?i Trung Qu?c

8-2 s? 5, ph? Chính B?c, thành ph? ??i Liên, t?nh Liêu Ninh (〒116021)

?i?n tho?i: 0411-8437-1836 Fax : 0411-8437-1835

Email: yoshioka-dalian@hotmail.com

V?n phòng ??i di?n t?i Vi?t Nam

T?ng 12B, tòa CTM COMPLEXT, 139 ???ng C?u Gi?y, ph??ng Quan Hoa, qu?n C?u Gi?y, Hà N?i, Vi?t Nam

?i?n tho?i: (+84) 4-6664-7001 Fax: (+84) 4-6664-7002

Email: info@sendagayavietnam.edu.vn

PAGETOP

汤姆影院AVtom